História nízkofrekvenčnej terapie

Nízkofrekvenčná terapia alebo KVČ- terapia je pomerne mladá metóda pôsobenia na organizmus človeka, ale jej výsledky ohromujú. V 60-tych rokoch minulého storočia sovietsky vedci akademik N.D. Devjatkov a dr.techn.vied M.B. Golant, zaoberajúci sa vtedy skúmaním elektromagnetického poľa v rozsahu mm frekvencii, vyslovili hypotézu, podľa ktorej slabé elektromagnetické vlny (ďalej em.v.) v rozsahu 30 – 300 GHz spolupracujú so živými biologickými objektami. Na základe tejto teórie podobné experimenty uskutočňovali aj ďalší výskumníci z Nemecka, Francúzska a iných štátov. Vedci prišli k záveru, že efekt spolupráce em.v. mm rozsahu a živých organizmov sa vysvetľuje rezonančným pohlcovaním mm žiarenia na bunkovej úrovni. Pritom vzniká adekvátna odozva živého organizmu na takéto pôsobenie.

Avšak praktické výsledky tohto objavu v medicíne sa objavili až v roku 1971. V tomto roku ašpiranta katedry zrakových chorôb Odesského medicínskeho inštitútu V. Nedzveckého. Zaujala práca Devjakova- Golanta a rozhodol sa liečiť mm žiarením poranenia očí. Výsledky boli ohromujúce. Poranenia sa hojili mnohonásobne rýchlejšie. Nedzveckij dospel k názoru, že kvalifikovaný prístup k problému iba s lekárskymi vedomosťami nepostačuje. A tak absolvoval aj odborný kurz rádio-elektroniky v Odesskom elektrotechnickom inštitúte.

Počas prác nad problémom Nedzveckij a jeho vedúci profesor Čerkasov vyvinuli celý rad metodík a získali vynikajúce výsledky pri liečbe najrôznejších chorôb. Názov KVČ terapia vznikol z ich terminológie ako Krajne vysokofrekvenčná iniciácia. Svoje metodiky liečenia najrôznejších chorôb obhájili troma autorskými osvedčeniami.
Ako to však vo svete niekedy chodí v dôsledku intríg viacerých vysokých činovníkov rezortu medicíny na Ukrajine. Laboratórium KVČ-terapie bola zatvorená, Nedzveckij bol donútený odísť z Odesy a vavríny prvenstva v rozvoji metód KVČ na Ukrajine prevzali kyjevský vedci.

Čo nasledovalo?

Od tej doby uplynulo 30 rokov …

V poslednej dobe sa do lekárskej praxe začínajú masívne zavádzať terapeutické pôsobenia s použitím em.v. Elektromagnetické žiarenie mm rozsahu. Alebo Krajne vysokých frekvencii (KVČ) je už dosť dlho objektom sústredenej pozornosti a klinického skúmania. V súčasnosti sú vyvinuté a do medicínskej praxe zavedené prístroje pre KVČ terapiu. Tieto prístroje sa efektívne prejavili pri liečbe najrôznejších somatických ochorení širokej škály stavov a syndrómov. Pritom sa zistilo, že nie je jedno, v ktorých lokálnych zónach sa uskutočňuje pôsobenie. Prakticky bolo zistené, že pre zvýšenie efektívnosti liečenia KVČ je nutné zabezpečiť súčinnosť žiarenia s organizmom obdobne ako v tradičnej čínskej medicíne. Zistilo sa, že je účelné uskutočniť toto žiarenie cez biologicky aktívne body (BAB) alebo cez iné reflexogénne zóny. Týmto spôsobom sa naakumulovali veľké skúsenosti spolupôsobenia mm žiarenia ako s BAB. Tak aj s príslušnými reflexogénnymi zónami rôznych onemocnení (projekcie veľkých kĺbov, zónami Zacharina-Geda …)

Problém však bol, že známe technológie liečenia a zariadenia pre KVČ terapiu nedisponovali možnosťami rádio-fyzikálnej kontroly reakcii organizmu na pôsobenie em.v. Vyhodnotenie reakcie organizmu na pôsobenie em.v. sa robilo iba nepriamym spôsobom napr. klinickými alebo laboratórnymi testami. Prípadne subjektívnymi pocitmi pacientov, čo samozrejme obmedzovalo možnosti optimalizácie režimu liečenia rôznych ochorení podľa okamžitej reakcie organizmu pacienta na pôsobenie. Z tohto dôvodu sa stávalo, že sa nedosiahla vždy dosť vysoká terapeutická účinnosť sériovo vyrábaných prístrojov KVČ-terapie, spôsobená práve nedostatkom objektívnych okamžitých dynamických ukazovateľov aktuálneho stavu organizmu liečeného pacienta. Po teoretickom vyriešení týchto otázok v roku 1993 sa začali ďalšie výskumy smerujúce k zostrojeniu principiálne nového komplexu rádio-elektronickej aparatúry pre skúmanie odozvy rádio-optických biologických objektov a štruktúr na elektromagnetické impulzy a liečenie s použitím širokopásmového elektromagnetického pôsobenia.

M.B. Golant - História nízkofrekvenčnej terapie

N.D. Devjatkov - História nízkofrekvenčnej terapie

Metóda je efektívna nielen v ranných fázach ochorenia, ale aj pri chronických stavoch a v priebehu rehabilitácie. Použitie em.v. za účelom korekcie funkcii postihnutých orgánov organizmu človeka viedlo až k vývoju úplne nového spôsobu liečenia KVČ-terapiou. V súčasnej dobe je už dobre známe a v praxi zavedené, že najvyššia účinnosť KVČ- terapie je závislá na dĺžke em.v., parametroch modulujúcich signálov a úrovňou emitovaného výkonu.

Vlnové procesy

V medicínskej diagnostike sa už dávno používajú rôzne vlnové alebo kmitavé procesy, ktoré vznikajú počas činnosti organizmu napr. elektrická aktivita mozgu – elektroencefalogram alebo srdca – elektrokardiogram. Faktom zároveň je aj to, že existuje korelácia medzi poruchami funkcii vnútorných orgánov a patológiou jednotlivých tvoriacich sa buniek. Preto rôzne ochorenia menia priebeh metabolických procesov v bunkách a podporujú týmto patologické zmeny a variácie spektra ich elektromagnetických polí. Ako bolo zistené, biologicky aktívne (akupunktúrne) body a reflexogénne zóny sú svojráznymi anténami , ktoré vysielajú do okolitého priestoru elektromagnetické signály krajne nízkej intenzity, obsahujúce informácie o priebehu metabolických procesov v bunkách priradených orgánov a systémov. Program DIACOM-FREQ – to je zjednodušený komplex frekvenčného pôsobenia na organizmus s individuálnym časom terapie a s možnosťou výberu z 10 párov frekvencií. Prístroj obsahuje všetky funkcie, ktoré zabezpečujú aj posledné dosiahnuté úspechy v tejto oblasti.

(zdroj informácií: http://www.diacom.sk)